Preskoi聽 na kateg籀rie produktov Preskoi聽 na ko禳穩k Preskoi聽 na navig獺ciu
Plov獺ek - AKCE - XL z躂ava 25 % na v禳etko

VIDEO: Nem獺te as na cvienie? Zistite, ako efekt穩vne zaa聽 doma

Nem獺te na cvienie dostatok asu? Verte, 鱉e ho netreba to躂ko, ko躂ko si mysl穩te. Nemus穩te sa 4-kr獺t t羸鱉denne poti聽 hodinu v posilovni. Sk繳ste to inak. Chote akt穩vnemu pohybu naproti, a to s 繳plne be鱉n羸mi innos聽ami. 鬚e sa d獺 schudn繳聽 pri um羸van穩? To si p穩禳te!

Ako jednoducho zaa聽 cvii聽 doma

Vys獺vanie, 鱉ehlenie, um羸vanie, cesta s n獺kupom i roztancovan矇 varenie. Aj tak sa d獺 schudn繳聽. Pustite sa do pravideln矇ho upratovania s vervou a oskoro uvid穩te prv矇 v羸sledky. o tak pevnej禳ie stehn獺 a pa鱉e bez pr獺ce? Hne ako zist穩te, 鱉e pri vys獺van穩 sp獺lite rovnak矇 mno鱉stvo kal籀ri穩 ako pri sk獺kan穩 cez 禳vihadlo, upratovanie v獺m prestane by聽 na 聽archu. Ka鱉d羸 pohyb sa po穩ta, tak preo obas nespoji聽 pr穩jemn矇 s u鱉iton羸m? dod獺va nutrin獺 poradkya Martina Dvo獺kov獺. A ke prid獺te aj pravideln繳 禳portov繳 aktivitu, sp獺len矇 kal籀rie sa zn獺sobia.


TIP! Rozde躂te si dom獺ce innosti s partnerom a schudnite spolone. Chudn繳聽 doma predsa m繫鱉e 鱉ena aj mu鱉.

Zistite, ko躂ko kal籀ri穩 sp獺lite al禳穩mi dom獺cimi pr獺cami.


Ako zaa聽 cvii聽 doma? Nemus穩te hne jazdi聽 na rotopede. V羸鱉ivov穩 禳pecialisti poradia

Vedeli ste, 鱉e:

  • Cyklisti na Tour de France sp獺lia priemerne okolo 7 000 kal籀ri穩 za etapu (za cca 5 hod穩n).
  • Pri fyzicky n獺ronom povolan穩 sp獺lite priemerne 3 400 kcal za 8-hodinov繳 zmenu, zato pri pr獺ci v kancel獺rii len 896 kcal za 8 hod穩n.
  • Ke zjete cel繳 tabu躂ku okol獺dy (禳tudentsk獺 pea聽 = 921 kcal), mus穩te 穩s聽 na 1,5 hodiny beha聽 r羸chlos聽ou 10 km/h (945 kcal), aby ste okol獺du sp獺lili.

Tr矇ning na doma s profesion獺lnou tr矇nerkou CrossFitu

Be鱉n矇 innosti a dom獺ce pr獺ce v獺m u鱉 nestaia? Sk繳ste dom獺ce cvienie s tr矇nerkou CrossFitu Andy Skolkovou, ktor獺 v獺m okrem in矇ho sp穩sala aj tipy, ako s cvien穩m zaa聽.

Pravideln矇 cvienie = 30 % 繳spechu pri chudnut穩. Ako dosiahnu聽 100 %?

Ak sa do cvienia chcete pusti聽, aby ste zhodili nadbyton矇 kil獺, nezab繳dajte na zdrav矇 stravovanie. Skladba jedla m獺 na chudnutie e禳te v瓣禳穩 vplyv ako pravideln矇 禳portovanie. Ide o cel羸ch 70 % va禳ej snahy. Neviete si poradi聽 so zostaven穩m zdrav羸ch di矇tnych potrav穩n? Vyberte si jeden z na禳ich odborn穩kmi navrhnut羸ch di矇tnych pl獺nov.

Autor: Nikola Neveealov獺

Fotografie a video: KetoDiet

Prep獺sli ste 繳vodn矇 video n獺禳ho nov矇ho seri獺lu o chudnut穩 a zdravom 鱉ivotnom 禳t羸le? Nevad穩! Zistite, o presne znamen獺, ke sa povie ketodi矇ta.

Tento l獺nok stoj穩 za zdie躂anie!

Podpora

Potrebujete poradi聽?

Kontaktujte n獺禳 z獺kazn穩cky servis.
Sme v獺m k dispoz穩cii.

Predajn矇 miesta

KetoDiet produkty si m繫鱉ete zak繳pi聽 u vybran羸ch partnerov.

Mapa predajn穩

Majte preh躂ad

Prihl獺ste sa na odber n獺禳ho newslettra a o v禳etkom budete vedie聽 ako prv羸.

Odoslan穩m e-mailu s繳hlas穩te so spracovan穩m osobn羸ch 繳dajov