Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
  • AKCIA – Chudneme s chuťou! Zľava 20 % na všetko! Platí do nedele 22. 5. Vyberte si svoje srdcovky a použite kód: 20MAJ

Plováček - Chudnite s chutou 2022

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky spoločnosti KetoDiet CZ s.r.o, so sídlom Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 02648661, DIČ: CZ02648661 (pre Slovenskú republiku sa používa DIČ: SK4120013854), zapísanej v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 221830 (ďalej len „my“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzatvárané medzi nami (ako predávajúcim) a Vami (ako kupujúcim) prostredníctvom ktoréhokoľvek nášho internetového obchodu, ktoré sú prevádzkované na webovom rozhraní www.ketodiet.cz alebo www.ketodiet.sk, alebo www.ketodiet.eu (ďalej len „webové rozhranie“).

Ak nás potrebujete kontaktovať, využite, prosím, nasledujúce kontaktné miesta:

KetoDiet CZ s.r.o, Generála Svobodu 110, 533 51 Pardubice, Česká republika

Telefónne číslo: +420 734 182 719, E-mail: info@ketodiet.cz

 

1. Úvodné ustanovenia

Zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar, službu či iné plnenia uvedené v objednávke (ďalej len „tovar“), a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s balením, dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Ak nie je stanovené inak, nie je balné účtované. Výšku nákladov Vám vždy oznámime ešte pred potvrdením objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1 Aký tovar predávame?

Popri inom tovare (ďalej len „spotrebný tovar“) sa za tovar na potreby týchto obchodných podmienok považujú najmä potraviny a potravinové doplnky (jedlá, nápoje, dezerty, sirupy atď.) obsahujúce proteíny a/alebo vitamíny a/alebo minerály. Upozorňujeme Vás, že tovar nie je liekom ani liečivom. Pred začatím diéty založenej na užívaní tovaru Vám odporúčame poradiť sa s lekárom, užívanie tovaru nenahrádza konzultáciu u lekára či iného špecialistu. Výsledky diéty založenej na tovare nie sú zaručené pre každého a líšia sa podľa individuálnych dispozícií klienta.

Ak nie je na webovom rozhraní uvedené inak, je potrebné potraviny a potravinové doplnky uchovávať v suchu, pri izbovej teplote, bez vystavenia priamemu slnku, krajinou pôvodu potravín a potravinových doplnkov je Česká republika a zodpovedným orgánom v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č . 1169/2011 sme my.

1.2 Je každá zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu ide iba v prípade, že ste spotrebiteľom. V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a príslušných ustanovení týchto obchodných podmienok. Ako nespotrebiteľ nemáte najmä osobitné práva uvedené v čl. 1.3 týchto obchodných podmienok a nadväzujúcich ustanovení.

1.3 Aké máte osobitné práva, ak máte postavenie spotrebiteľa?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým (i) právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo webové rozhranie (pozri čl. 5 týchto obchodných podmienok), (ii) nárok na záruku na nepoužitý nepotravinársky tovar v dĺžke 24 mesiacov (pre potravinársky tovar platí dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale tovaru) a (iii) právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.4 Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi (i) objednávkou, jej prijatím z našej strany a podmienkami či pokynmi uvedenými na webovom rozhraní na potreby uskutočnenia objednávky a použitia webového rozhrania, (ii) týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, (iii) podmienkami ochrany osobných údajov (vrátane zasielania obchodných oznámení a spracovanie cookies) a, v otázkach inak neupravených, (iv) platnými právnymi predpismi, najmä č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení (iba ak ste spotrebiteľom). V prípade rozporov má prednosť dokument zaradený v tomto zozname vyššie.

Zmluva sa riadi českým právom. Ak vám právny poriadok, ktorý sa na vás bez ohľadu na zvolené právo povinne vzťahuje (verejnoprávny predpis), poskytuje vyššiu mieru ochrany ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany (platí najmä pre oblasť ochrany spotrebiteľa, ochranu osobných údajov a pod.).

Uzatvorením zmluvy na seba obe zmluvné strany preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

1.5 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Hlavne podaním objednávky. Potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi a tiež prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov, ak objednávate tovar, u ktorého je vek aspoň 18 rokov zákonnou podmienkou jeho zakúpenia.

 

2. Kúpna zmluva

2.1 Ako zmluvu uzatvárame?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných charakteristík tovaru. Pri tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a fotografie sú ilustratívne (rozhodujúci je opis tovaru), nejde o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Na uzavretie zmluvy je nutné, aby ste podali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú vždy aj tieto obchodné podmienky.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru, počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše správne a pravdivé kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným potvrdením objednávky Vám odporúčame skontrolovať zadané údaje, najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu a prípadne vykonať Vami požadované úpravy. Pred potvrdením objednávky máte poslednú možnosť zadané údaje meniť.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich prípadnej zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky Vás budeme informovať e-mailom. Informácia (potvrdenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať s cieľom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3 Kedy je zmluva uzavretá?

Zmluva je uzavretá okamihom, keď Vám doručíme prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky týmto spôsobom nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď prevezmete objednaný tovar a uhradíte celú kúpnu cenu.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

Kúpou tovaru zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami jeho použitia a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom zaobchádzaní s tovarom. Okrem iného potvrdzujete, že netrpíte žiadnou z kontraindikácií uvedených na webovom rozhraní a použitie tovaru je pre Vás bezpečné. Takisto sa zaväzujete oboznámiť sa s podmienkami užívania tovaru a s nebezpečenstvom hroziacim pri jeho nesprávnom užívaní pre všetky ďalšie osoby, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do styku.

2.4 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (t. j. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky objednávky, ktoré sme prijali, sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, v súvislosti s ktorým sa nedá odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti s objednávkou vynaložili, alebo ujmy, ktorá nám bola spôsobená.

2.5 Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti na obdobie, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Ak nie je pri príslušnej akcii stanovené inak, potom možno prípadne poskytnutú zľavu uplatniť iba raz (jednorazovo), poskytované zľavy nemožno využiť spoločne s inými zľavami (sčítať ich) ani ich vzájomne kombinovať, zľavy nemožno vyplatiť v peniazoch a príslušná zľava musí byť uplatnená do stanoveného dátumu a len na tovar, na ktorý bola poskytnutá (ak je druh tovaru obmedzený). Ak cena kupovaného tovaru nedosahuje výšku zľavy, bude zľava uplatnená iba vo výške ceny tovaru a zvyšok zľavy prepadá.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania či spracovania objednávky, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na už odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok, tým však nie je dotknuté možné použitie dvoch vyššie uvedených odsekov.

2.6 Ako uzatvorenú zmluvu získam?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán, archivujeme ju v elektronickej podobe, a je pre Vás dostupná vo webovom rozhraní, ak ste registrovaný zákazník, inak nie je prístupná. Na Vašu žiadosť Vám ju tiež zašleme e-mailom alebo vytlačenú poštou. Pri zasielaní Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7 Čo keď niečomu v zmluve nerozumiem?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8 V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom, slovenskom a anglickom jazyku, jazyková verzia sa riadi podľa jazykovej mutácie webového rozhrania, ktoré si vyberiete.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete v súčasnosti uhradiť (i) v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo (ii) platobnou kartou on-line. Ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní.

Podľa zákona o evidencii tržieb sme povinní vystaviť Vám účtenku. Zároveň sme povinní zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

3.2 V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

3.3 Môžeme požadovať uhradenie ceny vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať len pri objednávkach s celkovou cenou nad 200 € alebo ak máme pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky či riadnom splnení povinností z Vašej strany. V týchto prípadoch Vás však budeme kontaktovať.

Sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.4 Môžem si zobrať na úhradu tovaru spotrebiteľský úver?

Ak je tak uvedené vo webovom rozhraní, umožňujeme úhradu tovaru prostredníctvom spotrebiteľského úveru, ktorý si on-line vybavíte s jeho poskytovateľom (ďalej len „splátková spoločnosť“). Využitím tohto spôsob úhrady (kliknutím na príslušné tlačidlo alebo banner) súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste uviedli v objednávke, poskytujete aj splátkovej spoločnosti.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že spotrebiteľský úver vám neposkytujeme my, ale splátková spoločnosť, ktorá tiež zabezpečuje plnenie všetkých zákonných povinností. Zmluvu teda uzatvárate so splátkovou spoločnosťou, a to za podmienok, ktoré si s ňou dohodnete, a riešite s ňou tiež všetky záležitosti, ktoré súvisia so spotrebiteľským úverom. V prípade odstúpenia od zmluvy či reklamácie ukončenej vrátením kúpnej ceny sa kúpna cena zaplatená prostredníctvom úveru vracia splátkovej spoločnosti. Bližšie informácie o tomto spôsobe úhrady sú uvedené vo webovom rozhraní.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Ako dodávame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní alebo Vám ich oznámime po telefóne či e-maile (v prípade uzavretia zmluvy telefonicky či e-mailom). Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my. Tovar možno tiež dodať na vyššie uvedené kontaktné miesto pre Vaše osobné vyzdvihnutie, ktoré nie je spoplatnené. Tovar máte povinnosť vo zvolenom mieste prevziať.

4.2 Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Výška nákladov na dodanie tovaru je v závislosti od spôsobu dodania tovaru uvedená na webovom rozhraní alebo Vám ju oznámime telefonicky či e-mailom (v prípade uzavretia zmluvy telefonicky či e-mailom).

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa. Pri objednaní nad 55 € máte od nás dopravu zadarmo.

4.3 Kedy Vám tovar dodáme?

Lehota dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla dodáme do troch pracovných dní od prijatia objednávky.

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, hneď ako je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Upozorňujeme Vás na to, že lehotu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme vždy ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa lehoty dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany. Opakované bezdôvodné neprevzatie tovaru z Vašej strany môže viesť k tomu, že pri Vašich objednávkach budeme mať pochybnosti o ich pravosti a vážnosti.

4.4 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, máte povinnosť uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,4 € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálnu sumu spolu 20 € alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 €.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na uľahčenie sme pre Vás pripravili formulár oznámenie o odstúpení od zmluvy, ktorý zašlite, prosím, na našu kontaktnú adresu:

KetoDiet CZ s.r.o., Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice, Česká republika

alebo e-mail: info@ketodiet.sk. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme. Toto odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo zľava podmienená uskutočnením nákupu (napr. výškou kúpnej ceny či typom tovaru), platí, že boli darovacia zmluva, dohovor o poskytnutí zľavy uzavreté s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy ktoroukoľvek zo strán, stráca darovacia zmluva a/alebo dohody o poskytnutí zľavy účinnosť a darček či poskytnutú zľavu máte povinnosť vrátiť spoločne s vráteným tovarom.

5.3 Kedy sa od zmluvy odstúpiť nedá?

V súlade s §1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

(i) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, (ii) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, (iii) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa pre jeho osobu.

5.4 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar nám máte povinnosť vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu kontaktnú adresu. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť (i) kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru, (ii) písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (ideálne na našom formulári) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, prevzatie hotovosti, poštová poukážka atď.). Do vyjadrenia uveďte adresu na doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime (i) spôsobom, aký budete požadovať, najmä na Vami oznámený bankový účet alebo (ii) rovnakým spôsobom, akým ste nám ich bezhotovostne poukázali. Ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy neoznámite žiadny bankový účet a ak nebude možné využiť postup podľa ad (ii), zašleme peniaze poštovou poukážkou. Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6 Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený, čiastočne spotrebovaný či má inú chybu, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. bude Vám vrátená suma znížená o vzniknutú škodu.

5.7 Kedy môžeme odstúpiť od zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: (i) technickú chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok), (ii) tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, nám dodávateľ nedodal tovar alebo sa tovar už nedodáva do ČR atď.) nie je možné podľa pôvodných podmienok dodať, (iii) plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym, alebo nebezpečným.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze v tomto prípade vrátime do piatich dní od odstúpenia od zmluvy.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1 Kde a ako môžete chyby reklamovať?

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia je potrebné postupovať v súlade naším reklamačným poriadkom. Reklamačný poriadok obsahuje aj všetky informácie o záručnej lehote tovaru, aké práva z chybného plnenia máte a ako ich môžete uplatniť.

Pred odoslaním reklamácie sa s reklamačným poriadkom zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a pre Vašu spokojnosť. S uplatnením reklamácie Vám pomôže reklamačný protokol, ktorý stačí vyplniť.

6.2 Čo keď sa na riešení chyby nedohodneme?

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlomŠtěpánská 796/44, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu na riešenie sporov on-line, nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je rovnako možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line.

Ak zmluva obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, nie sú vyššie uvedeným dotknuté vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku, ktorý sa na vás bez ohľadu na vyššie zvolené právo povinne vzťahuje (verejnoprávny predpis), a to vrátane možnosti obrátiť sa na príslušnú inštitúciu v danom štáte.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu. Predaj tovaru bol riadne oznámený ministerstvu poľnohospodárstva.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/),v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

7.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania.

7.3 Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet), s čím súhlasíte. Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej alebo textovej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte (ak ste registrovaný zákazník).

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie zmluvy (vrátane obchodných podmienok) môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa však riadia vždy tým znením zmluvy (vrátane obchodných podmienok), pri účinnosti ktorých vznikli.

 

Toto znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 31. 5. 2019

 

Podpora

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte náš zákaznícky servis.
Sme vám k dispozícii.

Predajné miesta

KetoDiet produkty si môžete zakúpiť u vybraných partnerov.

Mapa predajní

Majte prehľad

Prihláste sa na odber nášho newslettra a o všetkom budete vedieť ako prvý.

Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov