Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej jen „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu KetoDiet umiestneného vo webovom rozhraní www.ketodi­et.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou

KetoDiet CZ s.r.o., so sídlom Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 02648661

DIČ: CZ02648661

zapísanou v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 221830

Korešpondenčná adresa: KetoDiet CZ s.r.o., Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice

Telefónne číslo: +421 911 827 801

Kontaktný e-mail: info@ke­todiet.sk

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo na tovar nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1. Aký tovar predávame?

Za tovar v zmysle týchto obchodných podmienok sa okrem iného považujú proteínové jedlá obsahujúce vitamíny a minerály. Tovar nie je liekom ani liečivom. Výsledky diéty spočívajúce v používaní tovaru nie sú zaručené pre každého a líšia sa podľa individuálnych dispozícií klienta. Používanie potravinových doplnkov nenahrádza konzultáciu u lekára či iného špecialistu, pred začatím diéty odporúčame poradiť sa s lekárom.

1.2. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo iba „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok.  

1.3. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, ak ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.4. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo vo webovom rozhraní).

1.5. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu vo webovom rozhraní, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými vo webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených takisto nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľ).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza inde ako v Českej republike, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa než český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.6. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, pri účinnosti ktorých vznikli.

 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako sa uzatvára kúpna zmluva?

Vo webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností tovaru. Pri tovare je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejde o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Na uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených vo webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a príp. fakturačné). 

Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o prijatí objednávky je posielaná automaticky a nejde o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať s cieľom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, ako by nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená vo chvíli, keď vám odošleme správu o prijatí objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená vo chvíli, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

Kúpou tovaru zároveň potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami jeho použitia  a plne chápete potenciálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nesprávnom zaobchádzaní s tovarom. Okrem iného potvrdzujete, že netrpíte žiadnou z kontraindikácií uvedených vo webovom rozhraní. Rovnako sa zaväzujete oboznámiť sa s podmienkami používania tovaru a s nebezpečenstvom hroziacim pri jeho nesprávnom používaní oboznámiť všetky ďalšie osoby, ktoré s týmto tovarom môžu prísť do styku.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme dosiaľ neprijali (t. j. nebola vám poslaná správa o prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky objednávky, ktoré prijmeme, sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka pri tovare, pri ktorom nie je možné odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená vo webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balné, dopravu a dodanie zostávajú platné počas obdobia, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru sa nedajú vzájomne kombinovať, iba ak je vo webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

Ak na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak sme vám zaslali prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak dosiaľ nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzatvoriť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku, iba ak sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete v súčasnosti uhradiť iba v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku.

Ďalšie spôsoby platby budú prípadne uvedené vo webovom rozhraní.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

Cena je v prípade platby v hotovosti splatná pri prevzatí tovaru.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Za produkt môžete platiť eurami. 

3.4. Kedy môžeme požadovať uhradenie vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 200 eur.

Sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako dodávame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Výška nákladov na dodanie tovaru je v závislosti od spôsobu dodania tovaru uvedená vo webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa. Pri objednaní tovaru nad 55 € máte od nás dopravu zdarma.

4.3. Kedy vám tovar dodáme?

Lehota dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na sklade, spravidla dodáme do štyroch pracovných dní od prijatia objednávky.

Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme hneď, ako je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Upozorňujeme vás na to, že lehotu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme vždy ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa lehoty dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Pod dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie chvíľa, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takomto prípade už nie je možná.

Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili) na vás prechádza zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

Ak tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,375 eur za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálnu sumu celkom 20 eur alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia než 20 eur. 

Ďalej máme v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY; VÝPOVEĎ PRAVIDELNÉHO ODBERU

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu kontaktnú adresu alebo e-mail. Na odstúpenie od zmluvy sa dá využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva stráca účinnosť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán. Darček nám zašlete späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy sa od zmluvy nedá odstúpiť?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu kontaktnú adresu. Tovar neposielajte na dobierku. Tovar poslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie v hotovosti alebo poštovou poukážkou či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu na doručenie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať;

Popri vyššie uvedených spôsoboch môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na bankový účet, o ktorom ste nás informovali, alebo na účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny účet neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Čo keď sa vrátený tovar poškodí?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne ich časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že tovar, ktorý ste vrátili, je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, máme voči vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. bude vám vrátená suma znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola vo webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (najmä preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné dodať za pôvodných podmienok;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné od chvíle, kedy vám je doručené.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

6. PRÁVO Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše právo z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práva z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a pre vašu spokojnosť.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru máme oprávnenie na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu. Predaj tovaru bol riadne oznámený ministerstvu poľnohospodárstva.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov, týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/), v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme cez kontaktný e-mail. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sa používajú prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internetová sieť). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami, prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaným e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Informácie z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo v vašom používateľskom účte.

Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.12.2015.

 

 

 

Podpora

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa nám a my vám poradíme ako schudnúť.

Predajné miesta

KetoDiet produkty si môžete zakúpiť u vybraných partnerov.

Mapa predajní

Majte prehľad

Prihláste sa na odber nášho newslettra a o všetkom budete vedieť ako prvý.

Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov