Týždeň zliav navyše! Využite Black Friday a objednajte so zľavou až 70 %. Len do nedele 4. 12. Tak rýchlo do e-shopu!

Pravidla súťaže „Slavíme 11. narozeniny“

1. Kto súťaž organizuje a kedy sa koná

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Slávime 11. narodeniny“ (ďalej len „súťaž“), ktorú usporadúva spoločnosť KetoDiet Europe SE so sídlom Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 14053225, zapísaná v OR pri Mestskom súde v Prahe, oddiel H., vložka 2573 (ďalej len „organizátor“). Súťaž prebieha v termíne od 10. 10. 2022 do 30. 10. 2022 (ďalej len „obdobie trvania súťaže“).

2. Kto a kde sa môže zúčastniť súťaže

Súťaž prebieha na území Českej republiky prostredníctvom e-shopu organizátora www.ketodiet.cz a na území Slovenskej republiky prostredníctvom e-shopu organizátora www.ketodiet.sk. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

Do súťaže bude automaticky zaradený každý koncový zákazník (B2C) spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, ktorý v lehote trvania súťaže jednorazovo (t. j. jednou objednávkou) nakúpi v e-shope organizátora www.ketodiet.cz alebo www.ketodiet.sk tovar za viac ako 79 € a zaplatí zaň platobnou kartou ONLINE alebo okamžitým ONLINE prevodom alebo uplatnením zamestnaneckých benefitov (ďalej len „súťažiaci“). Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že zákazníci, ktorí uhradia nákup iným ako vyššie stanoveným spôsobom (napríklad dobierkou alebo spotrebiteľským úverom), nebudú do súťaže zaradení.

V rámci zachovania férových podmienok pre bežných zákazníkov uplatňuje organizátor nasledujúce kontrolné mechanizmy: (i) súťažiaci, ktorému je vrátená kúpna cena alebo jej časť, ktorá spôsobí pokles hodnoty nákupu pod stanovenú hodnotu (napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a pod.), bude zo súťaže vylúčený, (ii) z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke, (iii) zo súťaže bude vylúčený aj súťažiaci, ktorý v období 14 dní predchádzajúcich výhernému nákupu stornoval akúkoľvek svoju inú objednávku u organizátora a/alebo odstúpil od akejkoľvek kúpnej zmluvy uzavretej s organizátorom (napr. odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku) a/alebo inak žiadal či žiada vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo jej časti.

3. Ako sú spracovávané osobné údaje

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých nakupujúcich vo vyššie uvedených e-shopoch organizátora v lehote trvania súťaže. Organizátor spracováva osobné údaje pre potreby objednávky a dodávky tovaru a v tej súvislosti aj pre vyhodnotenie podmienok súťaže a poskytnutie výhry. V prípade, že si súťažiaci nepraje, aby boli jeho osobné údaje na vyššie uvedený účel spracovávané, zaistí to organizátor bez zbytočného odkladu po doručení odvolania spracovania osobných údajov zo strany súťažiaceho (vrátane uvedenie poznámky v objednávke), čím však bude ukončená aj účasť súťažiaceho v súťaži. Súhlas so spracovaním môže súťažiaci odvolať a otázky vo vzťahu k správe a spracovaniu osobných údajov môže smerovať na e-⁠mail: osobniudaje@ketodiet.cz. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s uzavretým zmluvným vzťahom a z dôvodu oprávneného záujmu organizátora tým nie je dotknuté.

V súlade so zákonom organizátor upozorňuje, že súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom, môže požiadať o vysvetlenie a prípadne odstránenie vzniknutého stavu, najmä vykonaním opravy, doplnenia či likvidáciou údajov, a má ďalšie práva uvedené v § 11, 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov vrátane práva obrátiť sa v prípade otázok či pochybností na Úrad pre ochranu osobných údajov.

4. Ako a kedy vyberieme výhercu

Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky, vyžrebuje organizátor 11 výhercov (spoločných pre Českú i Slovenskú republiku), ktorí získajú nasledujúce výhry:

1. cena

Zájazd je do Dominikánskej republiky v hodnote viac ako 4 000 €

2. cena

Mobilný telefón iPhone 13

3. cena

TV SAMSUNG QE55Q80A

4.–5. cena

Elektrokolobežka Xiaomi Mi 3

6.–7. cena

Smart hodinky Garmin Venu 2

8.–9. cena

Špičkový japonský nôž Chef s modrou rukoväťou a magnetický stojan na nože Dellinger

10.–11. cena

3 000 gombíkov na vernostný účet

 

Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru. Výherca kontaktuje organizátor bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže telefonicky a/alebo e-mailom na jeho telefón a/alebo adresu uvedenú v príslušnej objednávke. Zájazd je potrebné využiť v termíne v rozmedzí 1. 1. 2023 – 28. 2. 2023 v súlade s podmienkami poskytovateľa zájazdu. Výhry nie sú vyplatiteľné v peniazoch.

5. Ďalšie podmienky

V prípade porušenia pravidiel a/alebo dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže je organizátor oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a ich plnenie a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku.

Organizátor je oprávnený meniť pravidlá súťaže, ako aj súťaž kedykoľvek bez náhrady ukončiť. Účasť v súťaži nie je súdne vymáhateľná a v prípade jej ukončenia či zmeny pravidiel nemá súťažiaci nárok na náhradu ujmy či nákladov.

Účasťou v súťaži súhlasí výherca s tým, že môže byť vyhotovená jeho fotografia s cenou (či poukazom na cenu) a táto fotografia, ako aj jeho meno, priezvisko a obec z doručovacej adresy môžu byť v súvislosti so súťažou a jej vyhodnotením zverejnené.

Organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), ani za úplnosť výťahov z týchto pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby.

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky.

 

V Prahe dňa 10. 10. 2022