🥤 Zľava až 40 % na proteínové nápoje. + 🍫 Vernostná zľava 15 % na proteínové tyčinky. Zľavy je možné kombinovať. Platí do nedele.

Pravidlá súťaže „Oslavujeme 12. narodeniny“

1. Kto súťaž organizuje a kedy sa koná

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže „Oslavujeme 12. narodeniny“ (ďalej len „súťaž“), ktorú organizuje spoločnosť KetoDiet Europe SE, so sídlom Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 14053225, zapísaná v OR pri Mestskom súde v Prahe, oddiel H., vložka 2573 (ďalej len „organizátor“). Súťaž prebieha v termíne od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023 (ďalej len „lehota trvania súťaže“).

2. Kto a kde sa môže zúčastniť súťaže

Súťaž prebieha na území Českej republiky aj Slovenskej republiky prostredníctvom Instagramu organizátora súťaže @ketodietczsk. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.

Do súťaže bude automaticky zaradený každý koncový zákazník (B2C) spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, ktorý počas trvania súťaže verejnou správou odpovie na Instagrame organizátora súťaže na otázku „Prečo chcete schudnúť s KetoDiet?“ a zároveň bude sledovať účet @ketodietczsk.

V rámci zachovania férových podmienok pre bežných zákazníkov uplatňuje organizátor nasledujúce kontrolné mechanizmy: (i) každý súťažiaci bude zaradený do výberu výhercu iba raz (t. j. bez ohľadu na počet zaslaných odpovedí), (ii) z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke. 

3. Ako sú spracovávané osobné údaje

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých súťažiacich, ktorí odpovedia na Instagrame organizátora súťaže na vyššie uvedenú otázku počas trvania súťaže. Organizátor spracováva osobné údaje na potreby objednávky a dodávky tovaru a v tej súvislosti aj na vyhodnotenie podmienok súťaže a poskytnutie výhry. V prípade, že si súťažiaci nepraje, aby boli jeho osobné údaje na vyššie uvedený účel spracovávané, zaistí to organizátor bez zbytočného odkladu po doručení odvolania spracovania osobných údajov zo strany súťažiaceho (vrátane uvedenia poznámky v objednávke), čím však bude ukončená aj účasť súťažiaceho v súťaži. Súhlas so spracovaním môže súťažiaci odvolať a otázky vo vzťahu k správe a spracovaniu osobných údajov môže smerovať na e-⁠mail: osobniudaje@ketodiet.cz. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s uzavretým zmluvným vzťahom a z dôvodu oprávneného záujmu organizátora tým nie je dotknuté. 

V súlade so zákonom upozorňuje organizátor, že súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom, môže požiadať o vysvetlenie a prípadne odstránenie vzniknutého stavu, najmä vykonaním opravy, doplnenia či likvidáciou údajov, a má ďalšie práva uvedené v § 11, 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov vrátane práva obrátiť sa v prípade otázok či pochybností na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

4. Ako a kedy vyberieme výhercu

Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky, vyžrebuje organizátor dne 9. 10. 2023 jedného výhercu (spoločne pre Českú i Slovenskú republiku), ktorý dostane nasledujúcu výhru:

Kompletná INTENSE keto diéta na 12 týždňov (1. + 2. + 3. krok)

 

Výhercu kontaktuje organizátor bez zbytočného odkladu po vyžrebovaní výhercu súkromnou správou cez Instagram. Na zaslanie výhry je nevyhnutné, aby výherca oznámil organizátorovi súťaže osobné údaje, aby mu mohla byť výhra doručená. S osobnými údajmi bude zaobchádzané podľa ods. 3. týchto pravidiel. Výhra nie je vyplatiteľná v peniazoch.

5. Ďalšie podmienky

V prípade porušenia pravidiel a/alebo dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže je organizátor oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky na účasť v súťaži a ich plnení  a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku. 

Organizátor je oprávnený meniť pravidlá súťaže, ako aj súťaž kedykoľvek bez náhrady ukončiť. Účasť v súťaži nie je súdne vymáhateľná a v prípade jej ukončenia či zmeny pravidiel nemá súťažiaci nárok na náhradu ujmy či nákladov. 

Účasťou v súťaži súhlasí výherca s tým, že môže byť urobená jeho fotografia s cenou (či poukazom na cenu) a táto fotografia, ako aj jeho meno, priezvisko a mesto z doručovacej adresy môžu byť v súvislosti so súťažou a jej vyhodnotením zverejnené. 

Organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou) ani za úplnosť výťahov z týchto pravidiel, ktoré môžu byť v skrátenej verzii zverejňované v propagačných materiáloch, ani za tlačové chyby. 

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

   

V Prahe dňa 1. 10. 2023