Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Zásady ochrany osobných údajov

Leží nám na srdci ochrana osobných údajov a súkromia, a preto pri uchovávaní a spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a noriem Európskej únie, a s účinnosťou od 25.5.2018 i s nariadením európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Vedieme databázy, obsahujúce osobné a prevádzkové údaje (ďalej spoločne tiež ako „údaje“), ktoré sme získali v súvislosti s uzavretím zmluvy, poskytovaním ponúkaných produktov či služieb a/alebo iným priamym či nepriamym kontaktom s Vami. Prostredníctvom týchto zásad Vám poskytujeme informácie, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

 

Kto je správcom Údajov

Správcom údajov je KetoDiet CZ s.r.o., so sídlom Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, IČ 02648661, vedená u Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 221830.

 

Ako nás môžete kontaktovať

Kontaktovať nás môžete písomne na adrese: KetoDiet CZ s.r.o., Generála Svobody 748, 533 51 Pardubice, telefonicky na telefónnom čísle: +420 608 044 100, e-mailom na adrese: nachazel@ketodiet.cz, či prostredníctvom kanálov uvedených na našich webových stránkach.

 

Kto je Subjektom údajov

Každá fyzická osoba, ktorá s nami vstupuje do nejakého zmluvného vzťahu a jej zástupcovia alebo osoby oprávnené za ňu jednať a/alebo jej kontaktné osoby.  

 

Aké sú Zdroje údajov, ktoré používame

Údaje môžeme získať priamo od Vás, alebo ich získavame v rámci poskytovaných služieb alebo od tretích osôb (avšak len ak k takému spracovaniu existuje zodpovedajúci právny titul). Ak dôjde k zmene osobných údajov, je potrebné, aby ste nám túto zmenu oznámili.   

 

Aké údaje spracovávame

Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej fyzickej osobe. Ide teda o údaj, ktorý je spojený s určitým človekom, a ktorý sám o sebe (alebo v kombinácii s inými údajmi) môže viesť k identifikácii konkrétnej osoby. Osobným údajom nie sú údaje, ktoré nemožno vzťahovať ku konkrétnemu človeku a ďalej anonymné či agregované údaje, teda údaje, ktoré od počiatku alebo na základe prevedenia spracovania nemožno spojiť s konkrétnym človekom.

Spracovávame nasledujúce kategórie údajov, s tým, že rozsah skutočne spracovávaných údajov sa odlišuje podľa toho, aké produkty a služby u nás využívate:

Identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, IČ a DIČ, bydlisko, adresa podnikania, fakturačná adresa

Kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, adresy na sociálnych sieťach

Fakturačné a platobné údaje: informácie o číslach účtov a platobnej metóde, údaje o prijatých platbách a dlžných čiastkach, údaje o platobnej morálke

Informácie o využívaných službách/produktoch: poskytované produkty či služby, doplnkové služby (vrátane účasti vo vernostnom klube atď.), segment zákazníka, cena za poskytované produkty či služby

Špeciálne údaje: prihlasovacie údaje a heslo (napr. do zákazníckej sekcie či vernostného klubu)

Cookies a analytické nástroje: viac informácií nájdete v oddiele Cookies nižšie v tomto dokumente.  

Môžeme spracovávať aj iné údaje, pokiaľ nám ich poskytnete v súvislosti s Vašou aktivitou či v rámci našej činnosti. Nakladanie s takými údajmi sa potom riadi týmito zásadami a prípadne pravidlami, ktoré pre uvedenú činnosť špeciálne stanovíme.  

 

Ako údaje používame (účel spracovania)

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pre plnenie niektorých činností (napríklad dodávok produktov, účasť vo vernostnom klube či súťaži) sú však niektoré Vaše údaje nevyhnutné. Údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame predovšetkým pre účely poskytovania našich služieb a produktov či z dôvodov našich iných oprávnených záujmov, pre našu vnútornú potrebu či pre marketingové a obchodné účely.  

Vaše údaje spracovávame na základe súhlasu alebo z dôvodu našich oprávnených záujmov. V prípade našich oprávnených záujmov musí náš oprávnený záujem objektívne prevažovať nad právom na súkromie, pričom účel nemožno dosiahnuť inak, a musíme učiniť všetky opatrenia, aby bol prípadný zásah minimalizovaný. V prípade, že sú Vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte vždy právo súhlas odvolať. V prípade, že sú Vaše údaje spracovávané z titulu oprávneného záujmu správcu, máte vždy právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

Spracovanie z titulu oprávneného záujmu správcu

Poskytovanie produktov a služieb zahrňujúcich ich vyúčtovanie a doručenie

Popis: poskytovanie produktov a služieb na základe uzavretého zmluvného vzťahu, ktorý zahŕňa i doplnkové služby (napr. vernostný klub) a konzultácie/poradenstvo, vrátane ich vyúčtovania, riadenia vzťahov so zákazníkmi a  zasielanie súvisiacich správ/notifikácií/potvrdení, riešenie prípadných reklamácií, zmeny uzavretej zmluvy a poskytovanie starostlivosti zákazníkom pri využívaní služieb atď.  

  • Kategória spracovávaných údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, Fakturačné a platobné údaje, informácie o využívaných službách/produktoch, Komunikácia s nami, Špeciálne údaje, Cookies (v prípade použitia webových stránok)
  • Právny základ spracovania: zmluva
  • Doba spracovania: po dobu trvania zmluvy a po dobu, kedy sa možno domáhať právnych nárokov zo zmluvy
  • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: NIE

Plnenie zákonných povinností

Popis: povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti spracovávať osobné údaje ako súčasť určitej dokumentácie (napr. daňové doklady). V tejto časti uvádzame len príklady spracovania osobných údajov a upozorňujeme, že rozsah spracovávaných údajov vždy vyplýva z platných právnych predpisov, t j. výpis uvádzaný nižšie nie je konečný.  

  • Kategória spracovávaných údajov: podľa povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
  • Právny základ pracovania: zákon či iný záväzný právny predpis
  • Doba spracovania: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právnych predpisoch
  • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: NIE

Spracovanie z titulu súhlasu

Máte právo voľby, či nám súhlas v súlade s platnou právnou úpravou udelíte alebo neudelíte. Pri prvom uzavretí zmluvy (či ďalších uzatváraniach zmlúv) alebo pri registrácii (napríklad do vernostného klubu či súťaže atď.) sa Vás opýtame, či nám súhlas udelíte. Súhlas udeľujete väčšinou elektronicky prostredníctvom zaškrtnutia príslušného políčka.  

Marketingové a obchodné účely (vrátane zasielania obchodných oznámení a propagácií)

Popis: ide o spracovanie osobných údajov a ďalších informácií (napr. o tom aké služby či produkty využívate atď.) vrátane profilovania či segmentovania za účelom rozpoznania Vašich potrieb či preferencií a ich využitie za účelom ponúkania našich produktov a služieb.  V súvislosti s týmto spracovaním poskytujete tiež súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

  • Kategória spracovávaných údajov: Identifikační údaje, Kontaktné údaje, Fakturačné a platobné údaje, Informácie o využívaných službách/produktoch, Sociodemografické údaje

Komunikácia s nami, Špeciálne údaje, Cookies (v prípade využitia webových stránok)

  • Právo na „odvolanie súhlasu/námietku“: ÁNO

 

Doba spracovania údajov

V prípade udelenia súhlasu sú osobné údaje spracovávané počas doby trvania udeleného súhlasu alebo do jeho odvolania, maximálne však po dobu 3 rokov od ukončenia príslušného zmluvného vzťahu.  

V prípade spracovania na základe oprávneného záujmu správcu sú údaje spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú, alebo, ak možno podať námietku, ktorá môže mať za následok ukončenie spracovania, do doby podania námietky.

Práva subjektu údajov

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie v tomto dokumente v oddiele Kontakty na poverenú osobu osobných údajov. Ak odvoláte svoj súhlas  určitým spracovaním údajov, spracovanie ukončíme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá našim technickým a administratívnym možnostiam.  

Právo na prístup k údajom a ich kópii

Máte právo vyžiadať si prehľad údajov, ktoré o Vás spracovávame a ich kópiu. Rovnako tak máte právo na informáciu o zdroji údajov, ktoré nie sú získané od Vás, a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a s tým súvisiace informácie. Právo na prístup má len osoba, ktorá je pre nás identifikovateľná a jej totožnosť bola overená.

Právo na opravu údajov

Pokiaľ sa domnievate, že údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu či doplnenie.  

Právo na výmaz údajov (právo byť zabudnutý)

Máte právo požadovať výmaz svojich údajov, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracovávané. Vezmite prosím na vedomie, že v dôsledku výmazu niektorých údajov môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ popierate presnosť Vašich údajov alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate výmaz takých osobných údajov alebo ak sú Vaše údaje nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely oprávnených záujmov správcu a je potrebné overiť, či naše oprávnené dôvody pre spracovanie prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Na Vašu žiadosť môžeme vybrané osobné údaje i po strate titulu naďalej spracovávať, aby ste mohli uplatniť napríklad u súdu nárok, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Pokiaľ ste nám poskytli údaje, ich spracovanie je založené na súhlase a vykonáva sa automatizovane, máte právo od nás získať také údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje iného správcovi. Ak to bude technicky vykonateľné, možno údaje poskytnúť i Vami určenému správcovi. V prípade, že by výkonom Vášho práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno Vašej žiadosti vyhovieť.  

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade Vaše osobné údaje už naďalej nebudeme spracovávať pre tento účel. Vezmite prosím na vedomie, že v dôsledku námietky môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môžete taký súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vezmite prosím na vedomie, že v dôsledku odvolania súhlasu môže dôjsť k obmedzeniu alebo znemožneniu funkčnosti niektorých služieb (napr. členstvo vo vernostnom klube).

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Uvedené však neplatí, ak je rozhodnutie: nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy medzi nami alebo je povolené právnym poriadkom alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase.  

Právo obrátiť sa na dozorný orgán/právnu ochranu

Máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov. Viac informácií nájdete na dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Komu môžu byť údaje sprístupnené

Údaje, ktoré ste nám poskytli, sú sprístupnené len správcovi (vrátane jeho zamestnancov a osôb v obdobnom postavení)l, a v rozsahu nevyhnutnom pre ich činnosť potom spracovateľom. Iným osobám nie sú sprístupnené. Tým nie je dotknutá naša prípadná povinnosť poskytnúť údaje subjektom, ktoré sú na základe platných právnych predpisov oprávnené si údaje vyžiadať.

Spracovanie osobných údajov pre nás vykonávajú len spracovatelia, ktorí s nami majú uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Všetkých spracovateľov dôkladne vyberáme tak, aby zabezpečili technickú a organizačnú ochranu poskytnutých údajov.

 

Poskytnutie údajov do tretích zemí

Poskytovanie našich produktov a služieb nevyžaduje, aby sme poskytovali údaje na spracovanie mimo EU.

 

Zasielanie obchodných oznámení

Na označenie našich obchodných oznámení či obchodných oznámení tretích strán používame označenie „obchodné oznámenie“ či skratku „OO“ alebo iné vhodné označenie, ktoré Vás informuje o tom, že uvedené oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov, a že my sme jeho odosielateľom.

Naše obchodné oznámenie Vám zasielame ako nášmu zákazníkovi alebo na základe Vášho súhlasu. Obchodné oznámenie tretích strán Vám zasielame len na základe Vášho súhlasu.  

Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení nám môžete nahlásiť či nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefónneho čísla uvedeného vyššie v tomto dokumente v oddiele Kontakty na poverenú osobu osobných údajov.  

 

Zabezpečenie spracovania

Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane citlivých informácií (vrátane osobných údajov) pred neoprávneným prístupom. Za týmto účelom uplatňujeme príslušné interné postupy a plníme regulačné a právne požiadavky. Dodržujeme bezpečnostnú politiku, ktorá okrem iného, zahŕňa riadenie bezpečnosti pre všetky osoby, platformy/systémy a zariadenia, ktoré pristupujú k údajom. Naše služby používajú moderné bezpečnostné technológie.  

Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti vždy zohľadňujeme rizika, ktoré predstavuje spracovanie, hlavne náhodné alebo protiprávne zničenie, stratu, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie poskytnutých, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim.  

Implementovali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku, najmä schopnosti zaistiť neustálu dôveru, integritu a odolnosť systému a službám spracovania.

Máme zavedený systém riadenia a dokumentácie prístupov a oprávnení, ktorý bráni prístupu neautorizovaných osôb k informáciám.  Ku konkrétnej informácii môže pristúpiť vždy len osoba, ktorá dané informácie potrebuje pre výkon svojej činnosti.  

Naši zamestnanci (a osoby v obdobnom postavení) sú pri nástupe do zamestnania (a ďalej v priebehu trvania ich pracovného či obdobného pomeru) školení v oblasti ochrany informácií. Rovnaká povinnosť platí aj pre našich dodávateľov. Naši zamestnanci a osoby, ktoré jednajú za dodávateľov sú viazaní mlčanlivosťou.

Priestory, v ktorých sa nachádzajú osobné údaje, sú zabezpečené konštrukčným zaistením priestorov.

 

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Cookie využívame, aby sme poznali Vaše preferencie a aby sme mohli prispôsobiť náš web Vášmu záujmu. Cookie teda zvyšuje používateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky (umožní Vášmu zariadeniu zapamätať si navštívené stránky a Vaše preferované nastavenia jednotlivých stránok).

Cookies sú spracované hlavne prevádzkovateľmi serverov či príslušných webových stránok a ďalej prevádzkovateľmi reklamných systémov, ktoré sú použité na príslušných webových stránkach. Cookies sú spracovávané po dobu nevyhnutnú k ich využitiu, maximálne však 1 rok odo dňa vytvorenia príslušnej cookie.  

Žiadna z našich cookie nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu osobných údajov a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať Vašu osobu.  

Webové prehliadače podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne zmazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie. Na našich stránkach máte možnosť jednoducho a bezplatne zakázať spracovanie cookies, a to prostredníctvom Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Vás prehliadač použitie cookies povolené, budeme brať na vedomie, že súhlasíte s používaním štandardných cookies zo strany našich serverov a webových stránok. Jednoduchý postup, ako vymazať cookies, nájdete v nápovede Vášho internetového prehliadača.

 

Záverečné ustanovenie

Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť a dopĺňať.

 

V Prahe, dňa 2.5.2018

Podpora

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa nám a my vám poradíme ako schudnúť.

Predajné miesta

KetoDiet produkty si môžete zakúpiť u vybraných partnerov.

Mapa predajní

Majte prehľad

Prihláste sa na odber nášho newslettra a o všetkom budete vedieť ako prvý.