Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie nedostatkov tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu KetoDiet od našej spoločnosti

KetoDiet CZ s.r.o., so sídlom Kolovratská 58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 02648661

DIČ: CZ02648661

zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 221830,

Doručovacia adresa: KetoDiet CZ s.r.o., Generála Svobody 110, 533 51, Pardubice,

Telefónne číslo: +420 734 182 719,

Kontaktný e-mail: info@ketodiet­.cz.

 

Reklamačný protokol na stiahnutie

Protokol odstúpenie od zmluvy

 

1. Za aké nedostatky tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. To znamená, že tovar:

  • má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať v súvislosti s charakterom tovaru a na základe reklamy;
  • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a;
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za nedostatok tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok .

Ak sa prejaví nedostatok v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za chybný už pri prevzatí.

Ďalej spotrebiteľom zodpovedáme za to, že sa nedostatky nevyskytnú v záručnej lehote. Ak nie ste spotrebiteľ, záruka na kvalitu sa vám neposkytuje.  Článok 2 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

 

2. Aká je záručná lehota?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je dĺžka záručnej lehoty dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je vo webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná lehota. Pri použitom tovare je záručná lehota dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do tohto dátumu.

 

3. Aké máte právo z chybného plnenia?

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne chybný tovar, pre ktorý nemôže byť zakúpený výrobok používaný riadne a úplne, a tento nedostatok sa dá odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

U odstrániteľnej chyby na dosiaľ nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránení nedostatku požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade chyby, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne využívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, ak vám nie sme schopní dodať vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť či v prípade, že nedohodneme nápravu v primeranej lehote alebo ak by vám dohodnutie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

Pri použitom tovare máte nárok iba na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, ak nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho získali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

4. Kedy nie je možné uplatniť právo z chybného plnenia?

Právo z chybného plnenia vám nenáleží, ak:

  • ste o nedostatku pred prevzatím veci vedeli;
  • ste nedostatok sami spôsobili;
  • uplynula záručná lehota.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za nedostatky sa ďalej nevzťahujú na:

  • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním;
  • nedostatky spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za nedostatok, pre ktorý bola nižšia cena dohodnutá.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou. 

 

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. 

Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:

  • Pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne. 
  • Reklamovaný tovar doručíte (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu kontaktnú adresu.

Pri posielaní tovaru tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o kúpe tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci nákup tovaru, spolu s popisom nedostatku a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Podľa zákonných podmienok nebráni nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov kladnému vybaveniu reklamácie.

Momentom uplatnenia reklamácie je moment, kedy nám bola oznámená prítomnosť nedostatku a uplatnené právo zo zodpovednosti za nedostatky predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 22.12.2015.

 

Podpora

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa nám a my vám poradíme ako schudnúť.

Predajné miesta

KetoDiet produkty si môžete zakúpiť u vybraných partnerov.

Mapa predajní

Majte prehľad

Prihláste sa na odber nášho newslettra a o všetkom budete vedieť ako prvý.

Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov