Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
  • AKCIA – Extra zľava 15 % na všetky výhodné balíčky! Platí do nedele 3. 7. Schudnite efektívne a s chuťou! Zľavový kód: VYHODNE15

Plováček - Výhodné balíčky

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok spoločnosti KetoDiet CZ s.r.o, so sídlom Kolovratská 58/1, Strašnice,
100 00 Praha 10, IČO: 02648661, DIČ: CZ02648661 (pre Slovenskú republiku sa používa DIČ: SK4120013854), zapísanej v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 221830 (ďalej len „my“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom webových rozhraní www.ketodiet.cz alebo www.ketodiet.sk, alebo www.ketodiet.eu (ďalej len „webové rozhrania“).

 

1. S kým mám reklamáciu vybaviť?

Práva z chybného plnenia môžete uplatniť najmä na adrese našej prevádzky (pozri nižšie uvedené kontakty):

KetoDiet CZ s.r.o, Generála Svobodu 110, 533 51 Pardubice

Telefónne číslo: +420 734 182 719, E-mail: info@ketodiet.cz

 

2. Ako mám reklamáciu vybaviť?

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia postupujte v súlade s týmto reklamačným poriadkom, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a pre Vašu spokojnosť. Na uľahčenie podania reklamácie sme pre Vás pripravili reklamačný protokol.

Reklamáciu uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Na rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky či e-mailom.

Reklamovaný tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu pri preprave. K reklamovanému tovaru priložte vyplnený reklamačný protokol s popisom chyby a Vaším návrhom na spôsob riešenia reklamácie a doklad o zakúpení tovaru (napr. dodací list, daňový doklad alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru). Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok, ale môže predĺžiť vybavenie reklamácie.

Reklamovaný tovar doručte na našu kontaktnú adresu. Neposielajte ho na dobierku, nie sme povinní ho prevziať.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa nedohodneme inak. Ak vybavíme reklamáciu bezodkladne, vystavíme Vám potvrdenie o jej uplatnení či spôsobe vybavenia len na Vašu výslovnú žiadosť, týmto však nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Upozornenie: Pokiaľ je tovar v poriadku, ale iba nezodpovedá Vašej predstave alebo ho chcete vrátiť bez uvedenia dôvodu, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 obchodných podmienok. V takomto prípade využite, prosím, formulár oznámenie o odstúpení od zmluvy.

 

3. Za čo zodpovedáme?

Zodpovedáme Vám za to, že tovar nemá pri prevzatí chyby, najmä za to, že v čase, keď ste tovar prevzali, (i) má vlastnosti, ktoré sme si dojednali, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré sú popísané na webovom rozhraní alebo ktoré ste očakávali vzhľadom na charakter tovaru a na základe nami vykonávanej reklamy, (ii) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie uvádzame alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa, (iii) tovar zodpovedá kvalitou alebo zhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo zhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, (iv) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a (v) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach či skutočnosť, že farba tovaru nezodpovedá prirodzenej farbe produktu, ktorého chuť tovar má (napr. príchuť jahoda nemusí mať červenú farbu), či odchýlky v chuti tovaru oproti tovaru dodávanému v minulosti či v iných šaržiach.

 

4. Aká je záručná lehota?

Ak je na potravinárskom tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná lehota do takého dátumu. Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná lehota dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná lehota. Pri použitom tovare je záručná lehota dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Práva z chýb, ktoré sa vyskytli pri tovare nepotravinového charakteru, máte oprávnenie uplatniť v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

5. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto chybu možno odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

Pri odstrániteľnej chybe na doteraz nepoužitom tovar môžete namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nevykonáme nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zaistenie nápravy spôsobilo značné ťažkosti.

Pri použitom tovare máte nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 Občianskeho zákonníka).

 

6. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám neprináležia, ak (i) ste o chybe pred prevzatím veci vedeli, (ii) ste chybu sami spôsobili, (iii) uplynula záručná lehota.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na (i) opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním, (ii) chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, nedodržaním pokynov a odporúčaní či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

 

7. Akú právnu úpravu môžete použiť?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení).

Reklamačný poriadok sa riadi českým právom. Pokiaľ je obsiahnutý medzinárodný (zahraničný) prvok, nie sú vyššie uvedeným dotknuté vaše práva vyplývajúce z právneho poriadku, ktorý sa na vás, bez ohľadu na vyššie zvolené právo, povinne vzťahuje (verejnoprávny predpis), a to vrátane možnosti obrátiť sa na príslušnú inštitúciu v danom štáte.

 

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 31. 5. 2019

Podpora

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte náš zákaznícky servis.
Sme vám k dispozícii.

Predajné miesta

KetoDiet produkty si môžete zakúpiť u vybraných partnerov.

Mapa predajní

Majte prehľad

Prihláste sa na odber nášho newslettra a o všetkom budete vedieť ako prvý.

Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov