🥤 Chyťte zľavu 20 % na celú kategóriu proteínových nápojov (okrem štítkov Akcia a/alebo Novinka). Platí do nedele s kódom 20NAPOJE23

Obchodné podmienky pre veľkoobchodných partnerov s uzavretou Rámcovou veľkoobchodnou zmluvou

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú len na veľkoobchodných partnerov predávajúcich s písomne uzatvorenou Rámcovou veľkoobchodnou zmluvou, navrhnutou zo strany predávajúceho, ktorí zabezpečujú priamy predaj tovaru bez využitia ďalšieho predaja tovaru prostredníctvom diaľkového prístupu (hlavne predaja cez internet). Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na obchodných partnerov, ktorých spolupráca je založená na zmluve o sprostredkovaní.

1. Kategórie kupujúcich

1.1. Rozdelenie kupujúcich (partnerov) do kategórií

Kategória partnera podľa objemu  Dosiahnutý obrat za 12 mesiacov (1.12.-30.11.) Zľava z cenníkovej ceny (%)
I. 0,00 € – 31 999,99 € 10%
II. 32 000,00 € a viac 35%

 

Obraty sú stanovené v Kč vr. DPH. Zohľadnená bude iba suma ceny uhradená kupujúcim, prípadné reklamácie či z akéhokoľvek iného dôvodu neuhradené ceny budú odpočítané. Pre zaradenie je rozhodujúci dátum dodania tovaru kupujúcemu.

Priradenie konkrétnej kategórie pre každého kupujúceho je závislé od posúdenia nasledujúcich kritérií: (i) dosiahnutý obrat v príslušnom období predchádzajúcom dátumu posudzovania, (ii) trendovosť a výchylky v dosahovaní obratového kritéria, (iii) povesť a kvalita služieb poskytovaných koncovým zákazníkom podľa povedomia predávajúceho, (iv) teritoriálne umiestnenie prevádzky kupujúceho, (v) dlhodobosť spolupráce predávajúceho s kupujúcim, (vi) kvalita spolupráce s kupujúcim a plnenie marketingových povinností zo strany kupujúceho. Váhy kritérií sú stanovené zostupne od (i) do (vi), t. j. ad (i) je najvýznamnejšie kritérium ad (vi) najmenej významné. O zaradení kupujúceho do príslušnej kategórie rozhoduje predávajúci podľa zhodnotenia vyššie uvedených kritérií, a to v termínoch podľa ods. 1.2.

1.2 Princípy priraďovania kupujúcich do jednotlivých kategórií

Predávajúci vyhodnotí zaradenie kupujúceho do príslušnej kategórie vždy v decembri každého roka. Pokiaľ dôjde k zníženiu kategórie kupujúceho (napr. z II. kategórie do I. kategórie), uvedenú skutočnosť predávajúci kupujúcemu oznámi. Iné zmeny (napr. zvýšenie či zachovanie kategórie kupujúceho) sa kupujúcemu neoznamujú, sú však príslušne upravené parametrami zľavy (v prípade zvýšenia kategórie). K nastaveniu zliav podľa vyhodnotenia dôjde vždy od 1. 1., obdobie pre takto stanovenú zľavu trvá 12 mesiacov a končí sa vždy 31. 12. príslušného roka.

Každý z partnerov (kupujúcich) berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak neurobí žiadnu objednávku dlhšie ako 12 mesiacov, je predávajúci oprávnený odstúpiť od Rámcovej veľkoobchodnej zmluvy. V prípade, že partner (kupujúci) dvakrát za sebou nedosiahne ani minimálny obrat, ktorý je stanovený vo výške 3 000 € pre ktorékoľvek hodnotiace obdobie, je partner oprávnený odstúpiť od Rámcovej veľkoobchodnej zmluvy či preradiť partnera (kupujúceho) medzi sprostredkovateľov predaja.

2. Možnosti platby za tovar

Ak nie je stanovené inak, potom sa uplatnia nasledujúce možnosti platby za tovar:

  • Dobierka – cena tovaru a súvisiacich služieb (napr. dopravné) je inkasovaná v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu. Niektorí dopravcovia môžu umožňovať pri prevzatí aj platbu platobnou kartou.
  • Platobná karta – online platba, pri ktorej dochádza k úhrade ceny tovaru a súvisiacich služieb (napr. dopravné) prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu.

Upozorňujeme, že ak je tak uvedené vo webovom rozhraní, umožňujeme spotrebiteľom úhradu tovaru prostredníctvom spotrebiteľského úveru, ktorý poskytuje tretia strana (ďalej len „splátková spoločnosť“). Podmienky poskytnutia úveru a splnenie zákonných podmienok stanovuje splátková spoločnosť. Spotrebiteľský úver nie je určený pre podnikateľov. Ak sa však napriek tomu pokúsite využiť tento spôsob úhrady (kliknutím na príslušné tlačidlo alebo banner), súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste uviedli v objednávke, poskytujete aj splátkovej spoločnosti. Bližšie informácie o tomto spôsobe úhrady sú uvedené vo webovom rozhraní.

3. Možnosti prevzatia tovaru a doprava

  • PPL (DHL) SK
  • Packeta
  • Prípadne iný dopravca podľa voľby kupujúceho

Dopravné a balné hradí kupujúci. Pri realizovanej objednávke tovaru v cene viac ako 120 € je dopravné a balné hradené predávajúcim.

4. Marketingová spolupráca strán

Predávajúcim stanovené štandardy predaja koncovým zákazníkom – obchodný partner je povinný viditeľne a vhodne prezentovať značku či tovar/produkty KetoDiet v mieste svoje prevádzky, pričom forma prezentácie podlieha schváleniu predávajúceho.

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať tak, aby bola zaistená dostatočná a efektívna prezentácia tovaru, služieb a značky predávajúceho. Na tento účel spravidla predávajúci zabezpečí pre kupujúceho aktuálne tlačové materiály (letáky, produktové listy, sprievodcu chudnutím) a prezentačné materiály (napr. roll-up, pútač, samolepky, stojan) podľa potrieb kupujúceho a možností či rozhodnutia predávajúceho. Predávajúci môže v tejto veci podľa potreby vydať a upravovať katalóg (a ponukový list) jednotlivých foriem podpory kupujúcich, konkrétne plnenie je však vždy podmienené dohodou zmluvných strán, ktorá propagačné plnenie presne špecifikuje. Kupujúci sa zaväzuje vzdelávať v oblasti diét alebo prípravkov na chudnutie založených na ketóze (ketogénnej diéty) a zdravého životného štýlu, pokiaľ mu na to poskytne predávajúci prostriedky (e-learning, prezentácie, kurzy, materiály), aby bol schopný poskytnúť koncovým zákazníkom dostatočnú podporu pri užívaní produktov a služieb predávajúceho. Kupujúci je povinný absolvovať aspoň úvodné zaškolenie a pravidelné doškoľovania na nové výrobky v primeranom rozsahu usporadúvané predávajúcim.

5. Kontrolné mechanizmy

Predávajúci je oprávnený kontrolovať a testovať plnenie povinností prevzatých Rámcovou veľkoobchodnou zmluvou, čiastkovými zmluvami a týmito Obchodnými podmienkami zo strany kupujúceho. Na tento účel umožní kupujúci prístup predávajúcemu či ním povereným osobám do prevádzkarne kupujúceho či jeho zázemia a predloží im požadované doklady či materiály, a to v bežnom prevádzkovom čase prevádzkarne kupujúceho. Vyššie uvedené kontroly a testovania môžu byť zamerané najmä na kvalitu predaja produktov a služieb predávajúceho koncovým zákazníkom.

Kupujúci je povinný zaistiť pred predajom ktoréhokoľvek produktu koncovému zákazníkovi súhlas koncového zákazníka s podmienkami použitia produktu a potvrdenie koncového zákazníka, že netrpí žiadnou z kontraindikácií uvedených na webovom rozhraní www.ketodiet.sk a používanie produktu je pre neho bezpečné.

6. Užívanie loga a reklamných materiálov

Zverejňovať akékoľvek propagačné materiály obsahujúce logá predávajúceho, ako aj viesť akékoľvek reklamné kampane, obsahujúce logá, je možné len s predchádzajúcim súhlasom predávajúceho, pričom na používanie propagačných materiálov či na vedenie reklamných kampaní obsahujúcich logo postačuje jediný predchádzajúci súhlas, ak nedôjde k zmene daného propagačného materiálu či reklamnej kampane.

V prípade opakovaného (druhé a každé ďalšie porušenie) porušenia tohto ustanovenia, najmä ak bude použité logo predávajúceho nerešpektujúce jeho podobu, alebo ak bude logo použité takým spôsobom alebo v takej súvislosti, že predávajúci bude daný spôsob použitia pociťovať ako ujmu, zjednávajú zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € za každý prípad porušenia povinnosti.

7. Konkurenti predajcu

Príklady spoločností či značiek, ktoré sa považujú za konkurenta predajcu: Ketofit, Ketomix, Prodietix, ItsMyLife, DietAlegre, Medidiet, Nume, Protissimo.

8. Reklamačný poriadok

1. S kým mám reklamáciu vybaviť?

Práva z chybného plnenia môžete uplatniť najmä na adrese našej prevádzky (pozri nižšie uvedené kontakty):

KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice

Telefónne číslo: +421 233 046 996, E-mail: info@ketodiet.sk

2. Ako mám reklamáciu vybaviť?

Postupujte v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.

Reklamáciu uplatnite bezodkladne od zistenia chyby (najneskôr do 2 pracovných dní podľa zmluvy). Pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky či e-⁠mailom. Reklamovaný tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu pri preprave. K reklamovanému tovaru priložte vyplnený Reklamačný list s popisom chyby a vaším návrhom na spôsob riešenia reklamácie a doklad o zakúpení tovaru.

Reklamovaný tovar doručte na našu kontaktnú adresu (pozri vyššie 1. bod). Neposielajte ho na dobierku, nie sme povinní ho prevziať.

Doručenú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa nedohodneme inak.

3. Za čo zodpovedáme?

Zodpovedáme za to, že tovar nemá pri prevzatí chyby.

Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach či skutočnosť, že farba tovaru nezodpovedá prirodzenej farbe produktu, ktorého chuť tovar má (napr. príchuť jahody nemusí mať červenú farbu), ani zmena chuti či vône tovaru oproti skôr zakúpeným rovnakým či podobným výrobkom.

4. Aká je záručná lehota?

Záručná lehota je uvedená v zmluve.

5. Aké práva z chybného plnenia máte?

Pri odstrániteľnej chybe máte právo na vykonanie opravy. Ak sa tak rozhodneme, môžeme namiesto opravy vykonať výmenu chybného tovaru za bezchybný, alebo vám, po dohode s vami, poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť, máte právo na výmenu tovaru za bezchybný či na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak nemožno použiť žiadny z vyššie uvedených postupov, alebo ak sa tak dohodneme, môže ktokoľvek z nás odstúpiť od kúpnej zmluvy. My môžeme odstúpiť najmä v prípade, že nie sme schopní vyriešiť reklamáciu iným spôsobom z dôvodu, že už tovar nemáme na sklade, nepredávame ho alebo má iné zloženie či cenu.

6. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali, s výnimkou zmeny stavu, ktorá bola nevyhnutná na zistenie chyby (napr. otvorenie jedného balenia tovaru).

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, najmä ak (i) ste o chybe pred prevzatím veci vedeli, (ii) ste chybu sami spôsobili, (iii) uplynula záručná lehota, (iv) tovar je len opotrebovaný v dôsledku jeho užívania, (v) chyba tovaru je spôsobená nesprávnym užívaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, nedodržaním pokynov a odporúčaní či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

9. Záverečné ustanovenia

Právny vzťah sa riadi českým právom s vylúčením kolíznych noriem.